THÔNG TIN CÁ NHÂN / INFOMATION

Họ và tên / fullname:  Nguyễn Hà Nam

Sinh năm / birth: 1987

Địa chỉ /adress : quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại /mobile: 0939241287

Hòm thư điện tử /email: nghanam@gmail.com

Trình độ học vấn /education: Hanoi Architectureural University -(2006-2011)

Website: Febhouse.com | NhaSinhThai.com | ShadowMaps.com


Link
Facebook
YouTube
Pinterest